Email Marketing Агенция

Чл. 1 В настоящите общи условия:
ОУ означава настоящите общи условия, включително измененията и допълненията, извършени съобразно техните разпоредби.
Договор означава договорът между клиент и „Мейл Маркет ЕООД”, включващ Поръчката, настоящите ОУ и Тарифите за реклама.
Клиент означава посоченото в Поръчката като “Клиент” физическо лице, юридическо лице или друг вид организация, което или която поръчва извършването на услугата „мейлинг реклама”.
Поръчка означава искане до „Мейл Маркет ЕООД” за извършване на услугата „мейлинг реклама”, отправено от клиент в писмена или електронна форма, постъпила по e-mail до „”.
Тарифи за „мейлинг реклама” означава одобреният от „Клиента” списък с цени относно предлаганата от „Мейл Маркет ЕООД” услуга „мейлинг реклама” публикувана на сайта www.thetop.bg .
Материал обект на защита означава всеки материал, представляващ обект на право на интелектуална собственост или на други права, включително, но не само и: лични данни, търговска тайна, поверителна информация, фирмени наименования и др.
Мейлинг кампания означава период от време, в рамките на който се изпращат търговски съобщения от името на клиента до избрани от последния адресати.
Рекламна форма означава предоставен от клиента или изработен от „Мейл Маркет ЕООД” образец на търговско съобщение, който съдържа графична, текстова или друга информация, и който ще се използва за целите на мейлинг кампания.
Търговско съобщение е рекламно или друго съобщение, изпращано по електронната поща и представящо пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лицето, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
Адресат е лице, на което се изпраща търговско съобщение.

Чл.2 Настоящите oбщи условия (ОУ) се прилагат спрямо всички договори между „Мейл Маркет ЕООД” и негови клиенти, поръчали услугата „мейлинг реклама” (директен мейлинг).
Чл.3 С подписването на поръчка, когато е в електронна форма или по e-mail – с нейното изпращане на „”, клиентът се счита за запознат и съгласен с настоящите ОУ и с одобрените от „” Тарифи за „мейлинг реклама”.
Чл. 4. Договорът се счита сключен:
(1) При неговото подписване от двете страни по договора;
(2) Когато договорът се сключва чрез електронни средства, същият се счита сключен с получаване на изявлението (поръчката) на клиента за сключване на договора. В този случай „”, без неоправдано забавяне, потвърждава чрез имейл получаването за изявлението (поръчката).
(3) Ако не бъде прекратен предсрочно, на основанията предвидени в настоящите ОУ, договорът поражда действие между страните до приключване на поръчаната от клиента мейлинг кампания. Същата се счита за приключена с изпращането на всички заявени от клиента търговски съобщения.
Чл. 5. Клиентът се задължава да заплати цената, посочена в поръчката, в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на потвърждаването на поръчката, преди датата на нейното изпълнение.
Чл. 6. „” се задължава да стартира мейлинг кампанията в срок от 3 (работни) дни, считано от датата, на която е извършено плащането по чл. 5 от настоящите ОУ, и при условие, че клиентът е одобрил изработената рекламна форма или е предоставил такава, отговаряща на техническите изисквания, определени от „”.
Чл.7 Търговските съобщения се изпращат по образец (рекламна форма), предоставен от „“ и отговарящ на посочените в поръчката технически изисквания, както и по образец, изработен от „“ и одобрен от клиента.

Чл.8 „“ гарантира само и единствено, че търговските съобщения ще бъдат изпратени от името на клиента до избраните от последния адресати, но не и тяхното получаване, съответно зареждане (отваряне) от адресатите.

Чл.9 „“ задължително посочва, в рекламната форма на търговското съобщение, начинът, по който адресатът може да откаже последващо получаване на такива съобщения от клиента.
Чл.10 „Изпълнителя“ си запазва правото да откаже изпращането на търговски съобщения до адресат, който изрично е заявил, по начина посочен в изпратената му рекламна форма, че не желае да получава търговски съобщения от Клиента.
Чл. 11 (1) „Изпълнителя“ си запазва правото да откаже предоставянето на услугата „мейлинг реклама”, ако рекламната форма или материалите, предоставени за нейното изработване, имат съдържание, което противоречи на закона. В този случай „Изпълнителя“ не отговаря пред клиента за неизпълнение на договорните задължения.
(2) договорът се прекратява автоматично, освен в случаите, в които клиентът, след като му е указано, предостави материали, отговарящи на изискванията на Изпълнителя. Когато договорът бъде прекратен, при условията на настоящата алинея, Изпълнителят дължи връщане на платените от Възложителя суми по договора.

Чл.12 Клиентът има право да откаже публикуването на рекламни материали, в случаите когато същите са поръчани от друг клиент на „“, който упражнява идентична дейност.
Чл.13 Клиентът се задължава да предостави на „“ информация за адресатите, включени в негови мейлинг кампании, които изрично са отказали последващо получаване на търговски съобщения. Тази информация се предоставя на имейла за контакт на „“, в срок от 48 часа от приключването на съответната мейлинг кампания.
Чл.14 Клиентът може да избира адресати за своята мейлинг кампания както от своя база данни, така и от базата данни с адресати на „“.
(1) Клиентът определя адресатите, които ще бъдат включени в мейлинг кампанията, въз основа на критерии, посочени от „“.
(2) Когато данните за адресатите са предоставени от Клиентът, същият определя и критериите за съответната кампания.
Чл.15 Клиентът декларира и гарантира, че е собственик или е овластен по съответния ред да използва материалите обект на защита, които са инкорпорирани в рекламната форма на търговското съобщение. Това важи за случаите, в които рекламната форма е предоставена от Клиента или е изработена с негови материали.
Чл.16 Клиентът се съгласява и е наясно, че компютърните и далекосъобщителните системи не са защитени от сривове и аварии, както и с необходимостта от изключване или ограничаване на функционалността им с цел отстраняване на дефекти, поддръжка или актуализация, поради което „“ не поема никакви гаранции относно тези системи и не гарантира непрекъснатото функциониране. При реализиране на някоя от хипотезите, „“ се задължава да довърши стартиралата мейлинг кампания, съответно – да стартира нова такава, с цел Клиентът да бъде компенсиран.
Чл.17 Договорът се прекратява:
когато Възложителят не изпълни в срок свое задължение за плащане на изискуема съгласно договора сума;
при обективна невъзможност на Изпълнителя да изпълни поетите с договора задължения;
едностранно от Възложителя – в този случай Изпълнителя не дължи връщане на вече получените от клиента суми по договора;
Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна виновно не изпълнява свое задължение по него.
Чл.18 Страните се задължават да не преотстъпват на трети лица информация, получена при или по повод сключването или изпълнението на договора.